ببینید | لحظه عجیب جاری شدن کف روی آب رودخانه دز | واکمش رئیس محیط زیست دزفول؛ این پدیده نادر است؟