تصاویر معنادار رستم قاسمی در ضیافت امروز کاخ سعد آباد پس از انتشار جنجالی عکس‌های خصوصی