اتصال همه روستاهای بالای 20 خانوار تا سال آینده به شبکه ملی اطلاعات