سطح مشارکت شیخ نشینان در نشست سران عرب در الجزایر چگونه است؟