ماموریت ویژه رئیس جمهور به استاندار مازنداران برای صادرات محصولات کشاورزی