اخراج بیش از 40 هزار پناهجوی افغان در سال جاری از ترکیه