پوتین: اروپا گاز روسیه را از طریق هاب ترکیه خریداری خواهد کرد