ویدئویی حیرت انگیز از فضا ؛ رسیدن به چرخش زمین با هواپیما