کرانه باختری طی سال جاری 2022 شاهد بیش از 10 هزار اقدام مقاومتی بود