نقشه ساپینتو برای گرفتن جام ؛ تغییرات اساسی در ترکیب اصلی استقلال