ببینید | واکنش تند تهران به دخالت کره جنوبی در اغتشاشات ایران | مدیریت بلد بودند یک جشن این همه کشته نمی‌داد!