برگزاری اولین دوره مدرسی نقشه خوانی و کار باقطب نما در سازمان تربیت بدنی ارتش