تدابیر ساپینتو برای کرفتن جام اول/ یک تغییر در ترکیب اصلی استقلال