کانون پرورشی به قوت به کار خود ادامه می دهد/ تبدیل مربیان نیمه وقت به تمام وقت