تمدید تمرین اختصاصی سردار آزمون در دبی با رضایت باشگاه لورکوزن