واکنش تند مدیرمسئول شرق به بیانیه مشترک نهادهای امنیتی!