رضایت لورکوزن از روند آماده‌سازی آزمون/ دوره تمرین سردار با تیم ملی تمدید شد