ببینید | واکنش تند مردم به یک دانشجو ؛ اونی که می‌گه روسری رو در بیاری ... | با پول مملکت درس می خونی شعار هم ...