غافلگیری 2 مرد با 114 اسلحه و خشاب در ایلام / نیت آنها شوم بود