دکتر پریسا بهمنی توسط ماموران امنیتی کشته شد؟/ سازمان نظام پزشکی پاسخ داد