ارتباط مرگ دکتر پریسا بهمنی با تجمعات نظام پزشکی تهران ! + واکنش نظام پزشکی