ماجرای کشته شدن دکتر پریسا بهمنی در تجمع مقابل نظام پزشکی چه بود؟