عضو کمیسیون امنیت ملی: تجمع برلین سرمنشا حمله تروریستی شیراز بود