ایرا یکی از محورهای اصلی نشست سران اتحادیه عرب

حسام زکی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب در اظهاراتی گفت که مساله فلسطین و آنچه دخالت‌های ایران در کشورهای عربی خواند، محورهای اصلی نشست سران اتحادیه عرب در کشور الجزایر خواهند بود.

بر اساس این گزارش، نشست سران اتحادیه عرب قرار است یکم و دوم نوامبر برگزار شود.

ایرا یکی از محورهای اصلی نشست سران اتحادیه عرب