۹۶۵ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است