ببینید | وداع با پیکر دکتر سید فریدالدین معصومی در منزل شهید