وداع با شهید دکتر سید فریدالدین معصومی در منزل شهید