ریخت و پاش دولت از جیب مالیات! / وزیران موافق بودند؟