برگزاری جلسه شورای تامین استان فارس با حضور دکتر مخبر