ریزش بخشی از سازه متروپل آبادان/ تعداد مصدومان و جانباختگان مشخص نیست