هیأت وزیران با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل مرداد ماه موافقت کرد