شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#هواپیما#ایرباس

حضور مار در داخل هواپیما ایرباس ۳۲۰ ایرآسیا

حضور مار در داخل هواپیما ایرباس ۳۲۰ ایرآسیا

حضور مار در داخل هواپیما ایرباس ۳۲۰ ایرآسیا