شهرخبر

ببینید | حضور مار در داخل هواپیما ایرباس ۳۲۰ ایرآسیا

ببینید | حضور مار در داخل هواپیما ایرباس ۳۲۰ ایرآسیا

ماری در داخل هواپیما ایرباس ۳۲۰ ایرآسیا توسط مسافران این پرواز دیده شد./چندثانیه

۲۶۲۲۶۳