نفت نینوا و کرکوک تحت کنترل خانواده بارزانی قرار دارد