نه علی دایی دستگیر شده، نه اینترنت در سقز ضعیف شده و نه راهی بسته شده | این اخبار کذب چرند است!