پاکستان، عمان، عراق و ترکیه مقصد سوآپ گاز روسیه از طریق ایران است