محدود شدن تولید و صادرات محصولات جالیزی؛ ناپخته و دارای ایراد قانونی