نماینده ایران در ژنو: سازمان ملل با شکاف اعتباری مواجه است