تحقق اهداف مشترک ایران و چین، الگویی از گسترش روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل است