قهر مربی تیم ملی زیاد طول نکشید/ مجید رفت و برگشت !