هشدار به حامیان رابطه با روسیه /نه شریک ما هستند نه متحدمان