دوتا علی دایی داریم؛ یکی اش خیلی خوب است یکی هم بد!