امیر عبداللهیان در دیدار با ایرانیان مقیم ارمنستان: شاگرد دکتر سمیعی مهسا امینی را عمل کرده بود/ دولت، ایرانیان خارج از کشور را فرصت تلقی می کند