وریا غفوری به شایعات مربوط به بازداشتش واکنش نشان داد