علی دایی هیچ وقت ضد تیم ملی ایران فعالیت نخواهد کرد