مخبر: مردم ایران در طول تاریخ تعصب و علاقه زیادی نسبت به مملکت و دین خود داشته اند