شهرخبر
جزئیات جنایت در پارک پرواز/ مرگ هولناک پسر جوان بخاطر یک نخ سیگار

ماموران پلیس در تعقیب ۳مرد هستند که در جریان درگیری با ۲پسر جوان در پارک یکی از آنها را با چاقو به قتل رسانده و گریخته‌اند.

ساعت 22چهارشنبه، 27مهرماه به محمدحسین زارعی، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران خبر رسید که در جریان درگیری در پارک‌ پرواز در غرب تهران پسری 25ساله با ضربه چاقو به قتل رسیده است. از همان زمان دستور انجام تحقیقات در این‌باره و شناسایی عامل یا عاملان جنایت آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول همراه یکی از دوستانش برای تفریح به پارک رفته بود که این اتفاق افتاده است. دوست او درباره جزئیات حادثه گفت: از چند دقیقه قبل من و دوستم به پارک رفته و روی یکی از نیمکت‌ها نشسته بودیم.

او ادامه داد:‌ در حال صحبت با یکدیگر بودیم که 3مرد به ما نزدیک شدند و یکی از آنها پرسید که آیا سیگار دارید که ما هم جواب دادیم که نداریم. از پاسخ ما عصبانی شدند و یکی از آنها ناگهان چاقویی از جیبش بیرون آورد و با آن ضربه‌ای به دوستم زد و هر 3نفرشان از آنجا فرار کردند.

به‌دنبال این جنایت جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد و گروهی از کارآگاهان پلیس در تعقیب عاملان این جنایت هستند.