راه اندازی میز خدمت در هفته تربیت بدنی و ورزش در سازمان لیگ