نمی توانید به علی دایی اعتراض کنید /علت فوت اسرا پناهی خودکشی بود یا بیماری قلبی یا ...