شبکه سعودی اینترنشنال نقاب از چهره برداشت

ویدئویی از تشویق به خشونت ساخت کوکتل مولوتف و جنگ مسلحانه در برنامه زنده شبکه سعودی اینترنشنال که موجب آشکار شدن چهره پلید این شبکه به صورت عمومی شد.